info@hoorsaco.com 02146094082

هورپي يک سامانه جامع در حوزه مديريت پرداخت مي باشد. اين سامانه با توجه به نياز شرکت ها، سازمان ها، فروشگاه ها و کسبوکارهاي خرد براي يکپارچه سازي عمليات پرداخت و اطمينان از گردش صحیح وجوه و پول، نزد خود و مشتريان تولید شده است

بسته پايه هورپي
اين بسته از سه ماژول هسته مرکزي، مديريت درگاه و مديريت مالي پرداخت، تشکيل شده است و کارکرد هر کدام از اين ماژول ها به صورت کلي و خلاصه به شرح ذيل می باشد.

  • ماژول هسته مرکزي : اين ماژول  اطلاعات استان، شهر، بانک، افراد، شرکت، مشتريان، حساب، فروشگاه، دستگاه POS و غيره را نگهداري مي کند.
  • ماژول درگاه : اين ماژول  پرداخت اينترنتي شرکت هاي PSP و انواع روش هاي تسهيم و تهاتر را با بیش از 10 حالت گوناگون، به همراه سرويس پوش، مديريت مي کند.
  • ماژول مالي پرداخت : ماژول مالي اطلاعات خدمات، سرويس ها، مناطق مالي، قيمت، ماليات ارزش افزوده را با پرداختي هاي انجام گرفته بررسي و در جهت رفع مغايرت هاي پرداختي و گردش پول به کمک مديران و صاحبان کسب و کار مي آيد.